Kantoor Utrecht
Postbus 63
3450 AB Vleuten

Kantoor Schiedam
Postbus 4301
3102 GG Schiedam

Tel: 085 9020350
Whatsapp: 06 41091352

Online klanteninlog >>>

Privacybeleid Perspectief

 

 

Perspectief – Privacyverklaring

 

Welkom bij Perspectief bewindvoering en inkomensbeheer (hierna: Perspectief bewind). Om onze cliënten te helpen, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie. Bij Perspectief staat vertrouwelijkheid en discretie voorop.

 

Perspectief is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonlijke informatie. Dit wil zeggen, de entiteit die op grond van een specifieke juridische bevoegdheid het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

 

Dit privacybeleid legt uit hoe Perspectief persoonlijke informatie verwerkt die wordt verzameld. Beschreven wordt welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom wij dat doen, welke wettelijke grondslagen gelden en wat uw privacy rechten zijn met betrekking tot de gegevens die wij verwerken.

 

Inhoud

 1. Toepassing privacyverklaring
 2. Welke informatie we verzamelen
 3. Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie
 4. Grondslag
 5. Het bewaren van informatie
 6. Delen persoonsgegevens
 7. Hoe Perspectief persoonlijke informatie beschermd
 8. Privacy rechten
 9. Wijzigingen in dit privacybeleid
 10. Contact opnemen

 

 1. Toepassing privacyverklaring

Het privacybeleid van Perspectief is van toepassing wanneer u een client bent of een client bent geweest van Perspectief.

 

 1. Welke informatie verzamelen we

 

Informatie wordt door uzelf aangeleverd. Informatie over u wordt ook verkregen door Perspectief uit openbare bronnen en van financiële partijen (zoals zorgverzekeraars, belastingdienst en verhuurders).

 

De persoonsgegevens die u aan Perspectief verstrekt dienen juist te zijn. Indien informatie waar naar wordt gevraagd niet, niet volledig of incorrect wordt aangeleverd door u, kan dit consequenties voor u hebben.

 

Van cliënten verzamelen we de volgende gegevens: naam, contactgegevens, geslacht, leeftijd, beroep, uw inkomsten/uitgaven, uw schulden, uw betalingsregelingen, uw betalingen en overige financiële informatie over u als persoon.

 

 1. Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie

Perspectief verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. Om cliënten van bewindvoering en inkomensbeheer te kunnen voorzien.
 2. Om aan een wettelijke plicht te voldoen.
 3. Om aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de rechtbank te voldoen.

 

Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

 

 1. Grondslag

Perspectief verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke basis voor is.

 

De rechtsgrondslag is afhankelijk van welke van de bovengenoemde doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en gebruiken.

 

De rechtsgrondslag is een van de volgende:

 • De gerechtvaardigde zakelijke belangen van Perspectief: waar het voor Perspectief nodig is om haar cliënten en hun wensen te begrijpen en effectief te opereren als bewindvoerder en inkomensbeheerder
 • Naleving van wetten: waar Perspectief persoonsgegevens moet verwerken om aan een wettelijk plicht te voldoen.
 1. Het bewaren van informatie

Perspectief bewaart uw persoonlijke informatie zolang wij deze nodig hebben voor de doeleinden uiteengezet in onderdeel 3 van dit privacybeleid en in overeenstemming met bewaartermijnen vereist door toepasselijke wetgeving. Dit is 5 jaar voor het dossier van de rechtbank. Wij zijn wettelijk verplicht om alles wat relevant is voor de belastingdienst 7 jaar te bewaren. Daar bovenop kunnen wij gegevens bewaren gedurende de verjaringstermijnen of om Perspectief te beschermen tegen een juridische claim.

 

Als wij uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen.

 

 1. Delen persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt slechts binnen de organisatie niet gedeeld.

 

In de volgende gevallen kan Perspectief uw persoonsgegevens met derden delen:

 • Aan juridische adviseurs voor het verkrijgen van juridisch advies;
 • Aan incassobureaus in geval van wanbetaling;
 • Aan de overheid om onze rechten, eigendommen en uw belangen te beschermen.
 • Om aan een wettelijke plicht te voldoen.
 • Aan de gemeente en WSNP-bewindvoerders in het kader van schuldenregelingen.
 • Aan een voedselbank.

 

 1. Hoe Perspectief persoonlijke informatie beschermd

Perspectief hanteert een zeer hoge maatstaf ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens. Wij zullen ons inspannen om persoonsgegevens te beschermen op elk mogelijke wijze welke rederlijkwijs van ons gevergd kan worden.

 

Helaas kan geen gegevensoverdracht of opslag via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen door contact op te nemen via onderstaand e-mailadres.

 

 1. Privacy rechten

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te corrigeren. Als het voor ons niet noodzakelijk is om persoonsgegevens te bewaren of te verwerken, kunt u ons vragen uw gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

 

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd zal het privacybeleid worden herzien. De voorwaarden van dit privacybeleid kunnen worden gewijzigd.

 

De meest recente versie van het privacybeleid kan gevonden worden op de website.

 

 1. Contact opnemen

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid, neem contact op met Perspectief via het e-mailadres: l.yerlikaya@perspectiefbewind.nl.

 

We hopen dat wij u naar tevredenheid kunnen helpen. Als u nog steeds niet tevreden bent, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Perspectief bewindvoering en inkomensbeheer,

Februari 2019

 

Versie 1.0